Вакансії

Завідувач сектора забезпечення діловодства та правової роботи:

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • забезпечує реєстрацію вхідних, вихідних і внутрішніх документів у тому числі заяв, скарг та запитів громадян;
 • проводить попередній розгляд, відбір і підготовку документів для доповіді керівництву архіву;
 • регулює проходження документів в архіві і виконання документів у встановлені строки та контролює порядок зберігання вхідних документів у структурних підрозділах та їх виконання у встановлені строки;
 • організовує діловодство за зверненнями громадян;
 • здійснює інвентаризацію виданих архівом наказів з метою визначення їх актуальності та приведення до вимог чинних нормативно-правових актів;
 • – організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів;
 • розробляє інструкцію з діловодства;
 • організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав i законних інтересів архіву;
 • організовує роботу, пов’язану з приведенням нормативно-правових актів та iнших документів підготовлених іншими структурними підрозділами архіву до вимог чинного законодавства.

Старший зберігач фондів сектору зберігання та обліку фотодокументів:

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • здійснює приймання фотодокументів нових надходжень в архівосховище та розміщення їх на місця постійного зберігання;
 • здійснює шифрування, маркування та оформлення пакування фотодокументів;
 • здійснює в установленому порядку видавання (приймання) фотодокументів з архівосховища для виконання замовлень користувачів, для виготовлення копій фонду користування, страхового фонду та для виконання інших видів робіт;
 • забезпечує своєчасне повернення документів до архівосховища і підкладання їх на місця постійного зберігання;
 • веде облік видавання та повернення документів;
 • здійснює перевірення наявності, контроль фізичного та технічного стану фотодокументів, страхового фонду, фонду користування фотодокументів та оформляє результати роботи згідно правил;
 • веде пошук невиявлених документів, відбір на реставрацію;

Архівіст І категорії сектору зберігання та обліку фонодокументів:

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • здійснює облік документів НАФ, страхового фонду, фонду користування документів;
 • здійснює вивіряння архівних описів з перескладанням підсумкових записів в них;
 • – уточнює облікові дані в архівних описах;
 • складає переліки невиявлених документів та проводить розшук невиявлених;
 • вносить зміни в облікові документи на основі рішень експертно-перевірної комісії архіву та інших документів, передбачених нормативно-методичними документами;
 • здійснює копіювання документів НАФ для виконання замовлень користувачів, для виготовлення страхового фонду та фонду користування документів;
 • здійснює опрацювання цифрових копій документів у спецпрограмах ПК;
 • веде облік оцифрованих документів, передає цифрові копії відповідно складених актів передавання до електронного сховища;

Провідний архівіст відділу формування НАФ:

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • проводить відбір, експертизу цінності, приймання документів на постійне зберігання до архіву;
 • готує відповідні матеріали на розгляд ЕПК архіву, ЦЕПК Укрдержархіву;
 • складає описи постійного зберігання фото-, фоно-, відео-, кінодокументів, подає їх на схвалення ЕПК архіву;
 • присвоює архівні облікові номери документам, внесеним до НАФ;
 • проводить перевіряння технічного і фізичного стану нових надходжень документів у процесі проведення експертизи цінності;
 • складає доповідні записки про документи установ для включення до списку установ – джерел комплектування.

Архівіст І категорії відділу формування НАФ:

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • проводить відбір документів в юридичних та фізичних осіб, приймання їх на зберігання до архіву та експертизу цінності;
 • готує відповідні матеріали на розгляд ЕК установ – джерел формування НАФ та ЕПК архіву;
 • складає описи постійного зберігання фото-, фоно-, відео-, кінодокументів, подає їх на схвалення ЕПК архіву;
 • присвоює архівні облікові номери документам, віднесеним до НАФ;
 • проводить перевіряння технічного і фізичного стану нових надходжень документів у процесі проведення експертизи цінності;
 • веде роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними особами, що здійснюють повноваження власника, щодо передання цих документів на договірних засадах на зберігання до архіву;
 • веде список фізичних осіб – власників документів у зоні комплектування;
 • веде наглядові справи установ – джерел комплектування архіву.

Архівіст І категорії відділу використання інформації документів (читальна зала):

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • Архівіст І категорії відділу використання інформації документів (читальна зала):
 • бере участь у підготовці публікацій документів та оприлюдненні інформації, що міститься в документах НАФ, під час підготовки виставок;
 • бере участь в інформаційному забезпеченні користувачів за їх запитами та в порядку ініціативного інформування, а також виданні довідково-інформаційної літератури та архівних довідників про склад і зміст документів архіву;
 • бере участь у вдосконаленні системи довідкового апарату (здійснює каталогізацію документів архіву, зокрема, систематизує і включає до каталогів картки на документи архіву, деталізує розділи каталогів).

Інженер І категорії відділу адміністративно-господарського та матеріально-технічного забезпечення:

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта

Обов’язки:

 • забезпечує безперебійну експлуатацію обладнання архіву;
 • здійснює профілактичне обслуговування обладнання архіву з метою надійної та довговічної його роботи;
 • здійснює технічний нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному та електричному обладнанні;
 • вивчає умови роботи обладнання архіву, окремих деталей та вузлів з метою виявлення причин їх передчасного зносу;
 • проводить профілактичні огляди та ремонтно-налагоджувальні роботи.
 • контролює правильність підключення обладнання архіву до електромережі, наявність заземлення (занулення), навантаження на електромережу з урахуванням виробничих потужностей; у разі виявлення недоліків вживає необхідних заходів з їх усунення;
 • складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильність їх витрачання;
 • бере участь у перевірці технічного стану обладнання, якості ремонтних робіт, а також у прийманні обладнання, яке надходить в архів, в необхідних випадках оформляє документацію на його списання або передавання іншим підприємствам.

Адреса

03110, МСП, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
(вхід з вулиці Андрія Головка, корп. ІІ, к. 323)

Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.