Експертно-перевірна комісія

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного утворив експертно-перевірну комісію для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності кіновідеофотофонодокументів, із внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних підрозділів установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
28.12.2021 №  108

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Експертно-перевірну комісію
Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного

 1. Експертно-перевірна комісія (далі – ЕПК) Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (далі – ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) створюється і діє відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами), з метою проведення експертизи цінності кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, визначення складу Національного архівного фонду (далі – НАФ), внесення до нього документів та вилучення їх з НАФ.
 2. У своїй діяльності ЕПК ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
  З питань організації та методики проведення експертизи цінності документів ЕПК керується правилами, інструкціями та рекомендаціями Укрдержархіву.
 3. ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Її рішення затверджуються директором архіву, після чого є обов’язковими для виконання всіма фізичними і юридичними особами, у тому числі їх відокремленими підрозділами, які зберігають кіно-, відео-, фото-, фонодокументи НАФ і є джерелами комплектування архіву.
 4. Основними завданнями ЕПК ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного є:
  • науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності кіно-, відео-, фото-, фонодокументів;
  • розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів;
  • перевірка результатів експертизи цінності кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, проведеної експертними комісіями (далі – ЕК) юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів – джерел формування НАФ у зоні комплектування архіву;
  • надання методичної і практичної допомоги відповідальним за архівні підрозділи юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що перебувають у зоні комплектування архіву, з питань експертизи цінності кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, їх внесення до НАФ або вилучення з його складу;
  • проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених митними органами або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».
 5. ЕПК ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного приймає рішення про:
  • схвалення і подання на затвердження директора архіву списків джерел формування НАФ, списків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  • подання для схвалення Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву (далі – ЦЕПК) і подальшого затвердження Головою Укрдержархіву списків джерел формування НАФ;
  • погодження положень про ЕК юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів – джерел формування НАФ;
  • схвалення і подання на затвердження директора архіву актів про результати експертизи цінності кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, переданих юридичними особами, їх відокремленими підрозділами та фізичними особами, що перебувають у зоні комплектування архіву;
  • схвалення описів кіно-, відео-, фото-, фотодокументів постійного зберігання, внесених до НАФ, юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву, та подання таких описів на затвердження директора архіву;
  • схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та подання таких документів на затвердження директора архіву;
  • схвалення і подання на погодження із ЦЕПК актів про вилучення документів з НАФ; актів про невиправні пошкодження документів НАФ, що зберігаються в архіві, у юридичних осіб, їх відокремлених підрозділах та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву; анотованих переліків унікальних документів НАФ, що зберігаються в архіві, у юридичних осіб, їх відокремлених підрозділах та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву;
  • схвалення та подання на затвердження директора архіву актів грошової оцінки кіно-, відео-, фото-, фонодокументів НАФ, що зберігаються в архіві, у юридичних осіб, їх відокремлених підрозділах та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву;
  • внесення до НАФ кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, що зберігаються у фізичних осіб; кіно-, відео-, фото-, фонодокументів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.
 6. Для виконання покладених на неї завдань ЕПК надається право:
  • визначати склад кіно-, відео-, фото-, фонодокументів НАФ за підсумками експертизи цінності документів;
  • контролювати дотримання юридичними особами, їх відокремленими підрозділами, що перебувають у зоні комплектування архіву установлених правил проведення експертизи цінності документів;
  • порушувати перед керівниками юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що є джерелами комплектування архіву, питання про надання інформації стосовно розшуку відсутніх документів НАФ та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів;
  • пропонувати керівникам архівних підрозділів юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що є джерелами комплектування архіву, надавати відомості та висновки, необхідні для визначення цінності і строків зберігання документів;
  • заслуховувати на своїх засіданнях за домовленістю з керівниками юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що є джерелами комплектування архіву, інформації про стан упорядкування, обліку та зберігання документів НАФ;
  • запрошувати на засідання ЕПК, в якості консультантів та експертів, фахівців архівних підрозділів юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, членів їх експертних комісій з проведення експертизи цінності;
  • інформувати директора архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.
 7. До складу ЕПК, який затверджується директором архіву, включаються найбільш досвідчені та кваліфіковані фахівці з архівної справи.

  Голову ЕПК, яким є заступник директора архіву, призначає директор архіву. Голова ЕК може мати заступника.
  Голова ЕПК організовує роботу комісії згідно з річним планом, затвердженим директором архіву, і звітує про проведену роботу.

  Голова ЕПК може прийняти рішення про проведення засідання у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі — онлайн-засідання). В онлайн-засіданні беруть участь члени комісії з проведення експертизи цінності документів, а також інші запрошені особи.
  Секретарем ЕПК є один із співробітників відділу формування НАФ або відділу довідкового апарату.
  Секретар забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів архіву рішення комісії, здійснює облік її роботи, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереження.

 8. Засідання ЕПК проводяться не рідше чотирьох разів на рік і вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу членів комісії.
  Рішення ЕПК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії та набувають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором архіву.
 9. У разі відмови директора архіву затвердити протокол засідання ЕПК з проведення експертизи цінності документів, її голова може звернутися із скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.
 10. Власник документів або уповноважена ним особа може оскаржити в ЦЕПК рішення, прийняте ЕПК ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного з проведення експертизи цінності кіно-, відео-, фото-, фонодокументів щодо внесення до НАФ або вилучення з нього документів, а також щодо проведення їх грошової оцінки.

СКЛАД
експертно-перевірної комісії Центрального державного
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного
26.09.2022 №35

Невмержицька
Ніна Петрівна
заступник директора-головний зберігач фондів (голова)
Макарова
Тетяна Олександрівна
начальник відділу використання інформації документів
Марущак
Ольга Віталіївна
начальник відділу довідкового апарату (секретар)
Бабенко
Олександр Сергійович
головний спеціаліст відділу формування НАФ
Камінщук
Тетяна Павлівна
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку фонодокументів
Корбутяк
Наталія Василівна
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку кіновідеодокументів
Панченко
Наталія Григорівна
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку фотодокументів
Покляцька
Валерія Валеріївна
головний спеціаліст відділу формування НАФ
Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International