Науково-методична рада

Науково-методична рада Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної і методичної роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДКФФА України
імені Г. С. Пшеничного
10. 06. 2013 № 19

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичну раду
Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного

І. Загальні положення

1.1. Науково методична рада (далі – НМР) Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (далі – архів) є дорадчим органом, створеним для підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства.
1.2. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Укрдержархіву, наказами архіву та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань:

 • визначення основних напрямів наукової та методичної роботи архіву;
 • складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи;
 • підготовки програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (внесення змін) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності архіву;
 • оцінки результатів наукової роботи архіву, у тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів НАФ, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, електронних публікацій тощо;
 • координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства та археографії;
 • аналізу економічних аспектів діяльності архіву;
 • розроблення пропозицій до навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;
 • організація використання інформації документів архіву;
 • створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових систем архівних документів та впровадження інформаційних технологій у діяльність архіву;
 • організації наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними архівними організаціями;
 • діяльності архіву як науково-методичного центру з питань архівної справи і діловодства;
 • підготовки проектів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації;
 • висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії імені Василя Веретенникова, інших конкурсів з архівознавства та документознавства.

2.2. НМР готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій тощо).

ІІІ.​ Структура і склад Науково-методичної ради

3.1. До складу НМР входять провідні спеціалісти архіву, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю. Головою НМР призначається заступник директора архіву згідно з розподілом функціональних обов’язків у керівництві архіву.
3.2. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту роботи архіву.

ІV. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Засідання НМР скликаються у разі подання для розгляду проектів документів, зазначених у розділі ІІ цього Положення, і проводяться за наявності більше половини її складу.
4.2. Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Автори проектів документів не менш як за тиждень повинні забезпечити подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.
4.3. Рішення НМР приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються у вигляді протоколу за підписами голови і секретаря НМР.
4.4. Проект документа, схвалений НМР, набуває чинності після затвердження керівництвом архіву, після чого є обов’язковим для виконання.
4.5. Один примірник кожного схваленого і рекомендованого до впровадження методичного посібника архів надсилає до Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
4.6. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданого документа, він разом з письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.
4.7. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.
4.8. При НМР у разі необхідності можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів. 

Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International