ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРХІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
15 травня 2012 року № 737/5
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 29 грудня 2016 року № 3911/5)

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний кінофотофоноархів України
імені Г. С. Пшеничного

 1. Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного (далі - ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).
  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.
  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного здійснює повноваження власника документів Національного архівного фонду.
  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного має статус неприбуткової установи, діє на основі законодавства України та цього Положення.
 2. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, а також цим Положенням.
 3. Місцезнаходження ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна.
 4. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного зберігає:
  1) документи Національного архівного фонду загальнодержавного значення, що є власністю держави (далі - профільні документи), а саме:
  - кінодокументи (документальні та науково-популярні фільми документального характеру, фільми-вистави, фільми-концерти, кіножурнали, кіно- і телесюжети); відеодокументи, фотодокументи, фонодокументи (звукозаписи хронікально-документального характеру та художніх творів), що утворилися в процесі діяльності існуючих і тих державних установ, організацій і підприємств, які діяли раніше на сучасній території України;
  - аудіовізуальні документи, що нагромадилися за час діяльності установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності, об'єднань громадян, приватних осіб, передані до ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного в установленому порядку;
  - аудіовізуальні документи юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону;
  - копії профільних документів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного з історії України, що зберігаються в інших архівах, музеях, бібліотеках;
  2) страховий фонд та фонд користування документами;
  3) облікові документи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та архівні довідники (описи, каталоги, покажчики, реєстри, огляди, бази даних тощо), що розкривають склад і зміст документів.
 5. Основними завданнями ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного є:
  1) участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
  2) забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;
  3) забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;
  4) організація роботи щодо методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб, державних архівних установ, у яких зберігаються профільні документи;
  5) забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах; 6) ведення наукової та методичної роботи у сфері архівної справи та діловодства, впровадження досягнень науки, техніки в діяльність ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
 6. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:
  1) подає Укрдержархіву пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
  2) бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи й забезпечує їх виконання;
  3) здійснює науково-методичне керівництво з питань комплектування, зберігання та використання аудіовізуальних документів архівними підрозділами, службами діловодства державних органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні його комплектування;
  4) організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення перевірок роботи архівних підрозділів та служб діловодства в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, що перебувають у зоні його комплектування, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання аудіовізуальних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них;
  5) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
  6) організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів Національного архівного фонду;
  7) створює страхові копії та копії фонду користування документами Національного архівного фонду;
  8) веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком і використанням відомостей, що містяться в зазначених документах;
  9) організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і забезпечення їх страхування;
  10) організовує роботу щодо проведення грошової оцінки аудіовізуальних документів;
  11) погоджує положення про архівні підрозділи та експертні комісії підприємств, установ, організацій, на зберіганні в яких перебувають аудіовізуальні документи;
  12) складає та погоджує із Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву списки юридичних та фізичних осіб - джерел комплектування ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного;
  13) організовує та здійснює експертизу цінності, відбір і приймання на постійне зберігання профільних документів;
  14) веде роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними фізичними та юридичними особами, що здійснюють повноваження власника, щодо передавання цих документів на договірних засадах на зберігання до ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  15) організовує та здійснює формування Національного архівного фонду профільними документами, в тому числі поповнення його документами культурної спадщини України, що перебувають за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України;
  16) реалізовує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу, взаємодіє з правоохоронними органами і подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;
  17) організовує на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду приймання цих документів на депоноване зберігання;
  18) створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів;
  19) бере в установленому порядку участь у розробленні та виконанні програм інформатизації архівної справи;
  20) оприлюднює в установленому порядку інформацію, що міститься у профільних документах Національного архівного фонду, здійснює видання архівних довідників про склад і зміст документів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, довідково-інформаційної, наукової та науково- популярної літератури;
  21) надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;
  22) забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;
  23) надає організаційну, методичну та консультаційну допомогу юридичним та фізичним особам, які мають профільні документи Національного архівного фонду;
  24) надає згідно з переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України, платні послуги, пов’язані з використанням фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах; виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників, здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи та діловодства;
  25) здійснює наукові дослідження з архівної справи та діловодства, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з питань архівної справи та діловодства, проводить методичну роботу з цих питань;
  26) організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;
  27) організовує наукові конференції, наради, семінари, кінофестивалі тощо з питань, що належать до компетенції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  28) проводить навчально-виробничу практику студентів навчальних закладів з профільних питань;
  29) здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства;
  30) впроваджує в практику роботи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного прогресивні технології організації праці, управління і господарювання; забезпечує охорону праці, правовий і соціальний захист його працівників;
  31) організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;
  32) надає доступ до інформації, якою володіє ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та яка не міститься в архівних документах, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  33) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх до Укрдержархіву;
  34) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи з цивільного захисту;
  35) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 7. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного з метою організації своєї діяльності:
  1) вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  3) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  4) організовує планово-фінансову роботу в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
  5) забезпечує представництво інтересів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у судових та інших органах;
  6) організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного відповідно до встановлених правил.
 8. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного відповідно до покладених на нього завдань має право:
  1) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду;
  2) отримувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також від громадян та об’єднань громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;
  3) давати в межах своїх повноважень установам, підприємствам і організаціям обов’язкові для виконання організаційно-методичні вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та служб діловодства;
  4) подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує їх належну збереженість, права власності на ці документи;
  5) отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування профільних документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, заслуховувати інформацію представників підприємств, установ і організацій з цих питань;
  6) вимагати від власника документів подання їх на експертизу в разі загрози знищення або значного погіршення стану цих документів, продажу чи вивезення архівних документів за кордон;
  7) мати своїх представників в експертних та ліквідаційних комісіях установ - джерел комплектування з метою вирішення питань збереженості та відбору на постійне зберігання профільних документів;
  8) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів;
  9) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;
  10) укладати договори з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;
  11) представляти Укрдержархів за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних угод;
  12) реалізовувати переважне право на придбання документів Національного архівного фонду, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;
  13) брати участь у роботі комісії, що здійснює атрибуцію антикварних речей та аукціонної комісії з продажу антикварних речей;
  14) обмежувати в установленому законодавством порядку доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, які зберігаються в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  15) залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими та методичними розробками загальногалузевого значення інші установи та організації;
  16) проводити в установленому порядку наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.
 9. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.
  Працівники ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов’язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи та служби діловодства підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх підпорядкування, а також право доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.
 10. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.
  Директор має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Головою Укрдержархіву. У разі відсутності директора або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує заступник директора відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 11. Директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного:
  1) здійснює керівництво діяльністю ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  2) визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників і керівників структурних підрозділів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  3) затверджує положення про структурні підрозділи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  4) затверджує посадові інструкції працівників ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  5) затверджує структуру ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного за погодженням з Головою Укрдержархіву;
  6) затверджує плани роботи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та звітує про їх виконання перед Укрдержархівом;
  7) затверджує штатну розстановку ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  8) призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  9) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
  10) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
  11) забезпечує дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки в архіві;
  12) визначає потреби ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного в обладнанні і матеріалах;
  13) представляє ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у судах, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
  14) розпоряджається коштами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного в межах затвердженого кошторису на його утримання, забезпечує ефективне їх використання з метою вирішення виробничих завдань;
  15) організовує роботу колегії ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного і головує на її засіданнях;
  16) здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.
 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.
  Склад колегії затверджується Укрдержархівом.
  Положення про колегію затверджується наказом директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
 13. З метою проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, пов’язаних з формуванням Національного архівного фонду, у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного утворюється експертно-перевірна комісія.
  Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються наказом директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
 14. Для розгляду питань організації науково-методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного утворюється науково-методична рада.
  Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються наказом директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
 15. У разі необхідності в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного можуть утворюватися інші консультативні, дорадчі органи.
  Склад та положення про них затверджуються наказом директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
 16. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
  ЦДКФФА України дотримується заборони розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників органу управління ЦДКФФА України та його працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.
  У разі припинення ЦДКФФА України його активи, майно будуть передані неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
  Граничну чисельність, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного затверджує Голова Укрдержархіву.
 17. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, власні бланки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International